KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Mölle Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte
Torsdagen den 27 juni 2019 kl 19:00 på Kullagårdens Wärdshus
 
Välkomna!
//Styrelsen


Föredragningslista

 1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av föredragningslista.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 6. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret 2018.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2018.

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskottet i enlighet med balansräkningen.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Fastställande av antal ledamöter enligt § 26.
  Val av
  a   klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år, dock
  skall vid nyval valet avse en tid av två (2) år;
  b   halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
  c   två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;
  d   två (2) revisorer jämte revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år.
  I detta val får styrelsen inte deltaga;
  e   två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  f    ombud till GDF-möte;
  g   ombud att företräda aktierna i Kullamannen AB. 

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 12. Övriga frågor.

Årsredovisning med revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga senast en(1) vecka före årsmötet i receptionen, på klubbens hemsida och tillhandahålls på mötet.

Kallelse skall ske, genom anslag på klubbens anslagstavla senast 4 veckor före mötet och genom kallelse med förslag till föredragningslista senast 2 veckor före mötet som tillsändes medlemmarna via anmäld e-post eller brev (poststämpel) och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.