Bäste medlem,

Höstmöteshandlingarna finns nu tillgängliga i receptionen, på klubbens hemsida och dom tillhandahålls även på mötet.

För att ta del av handlingarna på klubbens hemsida krävs inloggning som medlem i klubben.
Inloggningsuppgifter har ni fått tillsänt er via e-post 2018-11-14
Stöter ni på problem vid inloggningen är det bara att kontakta kansliet.


Org Tom MolleGKLogoColorPMS_1_1 Blå text.png

HÖSTMÖTE 2018

 Medlemmarna i Mölle Golfklubb kallas härmed till ordinarie höstmöte
torsdagen den 22 november 2018 kl. 19.00 på Kullagårdens Wärdshus

Välkomna!
//Styrelsen

 

 Föredragningslista

 

 1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av föredragningslista.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 6. Fastställande av antalet spelrättsbevis, maximiantalet aktiva medlemmar enligt § 10, verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter enligt § 13:1 för det kommande räkenskapsåret.

 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 8. Övriga frågor.
  - Prisutdelning Klubbmästerskap
  - Avtackning Ideella funktionärer
  - Avtackning nuvarande klubbchef & kanslist
  - Avtackning Tina och Lars Kjellberg
  - Presentation ny klubbchef

 Styrelsens förslag, verksamhetsplan och inriktning med budgetförslag, förslag till avgifter enligt § 13:1 samt eventuellt inkomna motioner och styrelsens yttrande finns tillgängliga senast en(1) vecka före höstmötet i receptionen, på klubbens hemsida och tillhandahålls på mötet.