Mölle Golfklubb liten.jpg

Bäste medlem,

Höstmöteshandlingarna finns nu tillgängliga i receptionen, på klubbens hemsida och dom tillhandahålls även på mötet.

För att ta del av handlingarna på klubbens hemsida krävs inloggning som medlem i klubben.
Inloggningsuppgifter har ni fått tillsänt er via e-post 2017-11-15
Stöter ni på problem vid inloggningen är det bara att kontakta kansliet.


 

HÖSTMÖTE 2017

Medlemmarna i Mölle Golfklubb kallas härmed till
ordinarie höstmöte torsdagen den 23 november 2017
kl. 19.00 på Kullagårdens Wärdshus


Välkomna!
/Styrelsen

 

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av antalet spelrättsbevis, maximiantalet aktiva medlemmar enligt § 10, verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter enligt § 13:1 för det kommande räkenskapsåret.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Övriga frågor.
  - Prisutdelning Klubbmästerskap
  - Avtackning Ideella funktionärer

Styrelsens förslag, verksamhetsplan och inriktning med budgetförslag, förslag till avgifter enligt § 13:1 samt eventuellt inkomna motioner och styrelsens yttrande finns tillgängliga senast en(1) vecka före höstmötet i receptionen, på klubbens hemsida och tillhandahålls på mötet.