HÖSTMÖTET 2016

Medlemmarna i Mölle Golfklubb kallas härmed till
ordinarie höstmöte torsdagen den 24 november 2016
kl. 19.00 på Kullagårdens Wärdshus

Välkomna!
/Styrelse

Föredragningslista

  1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista .
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  6. Fastställande av antalet spelrättsbevis, maximiantalet aktiva medlemmar enligt § 10, verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter enligt § 13:1 för det kommande räkenskapsåret.
  7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  8. Övriga frågor.

Styrelsens förslag, verksamhetsplan och inriktning med budgetförslag, förslag till avgifter enligt § 13:1 samt eventuellt inkomna motioner och styrelsens yttrande finns tillgängliga senast en(1) vecka före höstmötet i receptionen, på klubbens hemsida och tillhandahålls på mötet.

För att ta del av Höstmöteshandlingarna, klicka på knappen "Handlingar" nedan.
Sidan är skyddad av lösenord. Medlem som saknar eller glömt lösenordet kan erhålla
ett nytt genom att kontakta kansliet via telefon 042-347520